مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری

مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری

Advanced Topics in Quality and Productivity

 

محمدصالح  اولياء

استاد دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه يزد

 

فایل معرفی درس

 

مطالب کمکی درس

مقدمه ای بر روش تحقیق

عناصر تحقیق

فرایند تحقیق

پروپوزال