تالیفات

تاليف/ترجمه کتاب:

 • مقدس، سيدمحمود و اولياء، محمد صالح، “كنترل كيفيت: سيستم، سازماندهي و روشهاي آماري” – جهاد دانشگاهي صنعتي شريف –
 • اولياء، محمد صالح، “احتمال و آمار در مهندسي و علم مديريت” ( ترجمه) – دانشگاه يزد – 1371 (جلد اول و دوم) 1377 .
 • اولياء، محمد صالح و امين، محمد “آشنائي با نظام پيشنهادها” – كار آفرينان بصير- 1379
 • اولياء، محمد صالح و اخوان، آفرین،”طراحی و اجراي برنامه استراتژيك” (ترجمه)، جهاد دانشگاهی، 1388.
 • اولیاء، محمد صالح، مدرسی، سید ناصر، بهجت، محسن، و شهوازیان، سلاله، “آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملکرد” (تالیف)، نص، 1389.
 • اولیاء، محمدصالح و شیشه بری، داود، آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت (تالیف)، دانشگاه یزد، 1390.

مقاله در مجلات علمي پژوهشی:

 • اولياء، محمد صالح، مديريت كيفيت در بخش آموزش ، يك ديدگاه صنعتي – مجله دانش مديريت شماره – 31 و 32 – 1375.
 • اولياء، محمد صالح، مديريت كيفيت جامع (TQM) و جايگاه آن در آموزش عالي، فصلنامة پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شمارة 18 ، 1378، صفحة 48-27 .
 • دهقانی سریزدی، محمد؛ اولیاء، محمد صالح؛ کیانی، بهداد؛ نقندریان، کاظم؛ تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستمهای دینامیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 12، زمستان 87، صفحه 82-65.
 • میرفخرالدینی،سیدحیدر، اولیاء، محمدصالح، و جمالی، رضا، مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 53، 1388، صفحه 157-131.
 • اولياء، محمد صالح، ميرغفوري، سيد حبيب ا..، و شهوازيان، سلاله، تدوين نقشه استراتژي سازمان با بهره گيري از مدل ISM، كاوشهاي مديريت بازرگانی، سال دوم شماره 4، پاییز و زمستان 89، صفحه 92 تا 106.
 • راشدی، اولیاء، حسینی نسب، زارع، بهره گیری از رویکرد RCM به منظور افزایش همزمان اثربخشی و کارایی در فرایند نگهداری و تعمیرات، مجله شریف، دوره 1-28، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 133-140.
 • زارع بنادکوکی، محمد رضا واولیاء، محمد صالح، کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمند سازی مدیران بخش صنعت، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال سیزدهم، شماره 49، بهار 1390، صفحه 71 تا 88.
 • زارع بنادکوکی، محمد رضا و اولیاء، محمد صالح، جایگاه علمی کشور ایران: مطالعه موردی پژوهشهای مهندسی صنایع، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال سیزدهم، شماره 50، تابستان 1390 ، صفحه 105 تا 122.
 • دانشیان، فاطمه؛ اولیاء, محمد صالح؛ و رنجبریان، بهرام، تحلیل شبکه ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت، تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول شماره سوم، پاییز و زمستان1390، صفحه 165-192.
 • بهمنش، رضا؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ و اولیاء، محمد صالح، اولویت بندی فرایندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس PCF با رویکرد IPA، مدیریت تولید و عملیات، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-64.
 • زارع، اولیاء، تنها؛ ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای QFD و DEA، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد 23، شماره 2، شهریور 91، ص. 176-186.
 • اخوان، اولیاء، جعفری، زارع، ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاهها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 27، پاییز 91، ص 115-145.
 • زارع بنادکوکی، محمد رضا، اولیاء، محمد صالح و منتظری هدش، نرگس، پیش بینی روند پژوهشهای مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سریهای زمانی، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 29-1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-100.
 • اخوان، آفرین؛اولیاء، محمد صالح؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ جعفری، مصطفی؛ تاثیر قابلیتهای سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاهها، پژوهش در نظامهای آموزشی، سال هفتم، شماره 20، بهار 1392، ص 53-77 .
 • اخوان، اولیاء، تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 31، پاییز 92، ص 87-104.
 • دهقانی سریزدی، محمد؛ اولیاء، محمد صالح، بكارگيري سيستمهاي ديناميكي جهت تحليل تأثير مديريت دانش بر تعالي سازمان، مدیریت تولید و عملیات، شماره 8، بهار و تابستان 93، صفحه 39-52.
 • اولیاء، شاکوهی، زارع، فلاح نژاد، بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 31 ، شماره 2.1، زمستان 94، صفحه 125-133.
 • اولیاء، امیری، درودیان، عسکری، پايش متغير خروجي دو جمله اي با بکارگيري الگوهاي خطي تعميم يافته در فرآيندهاي دو مرحله اي، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 31، شماره 2.2، زمستان 94، صفحه 61-71.
 • زارع بنادکوکی، وحدت زاد، اولیاء، لطفی، بررسي نظامهاي رتبه بندي دانشگاهها: يك رويكرد انتقادي، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هفدهم، شماره 65 ، بهار 1394 ، ص95- 131.
 • زارع بنادکوکی، وحدت زاد، اولیاء، لطفی، بررسی و استخراج معیارهاي مؤثر بر رتبه بنـدي دانشـگاه هـا ي ایـران از منظـر اسناد فرادستی، سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شماره 3، پاییز 95، ص 55-87.
 • زارع بنادکوکی، وحدت زاد، اولیاء، لطفی، رتبه بندي دانشگاههاي ایران بر اساس بروندادهاي علمی موضوعات مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هجدهم، شماره 72، زمستان 1395، ص 119-130.
 • سایانی، اولیاء، بهینه سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل های سروکوال،گسترش عملکرد کیفیت و برنامه ریزی آرمانی، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 32-1، شماره 2-2، زمستان 95، ص. 57-63.
 • عبدلی یزدی، نوشین و اشرف گنجویی، فریده و پویان فرد، علیرضا و اولیا، محمدصالح، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، ص. 99-120.
 • زارع بنادکوکی، وحدت زاد، اولیاء، لطفی، آسیب شناسی نظامهای رتبه بندی دانشگاهها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 20، شماره 1، شماره پیاپی 77، بهار 96، ص. 52-87.
 • موبد، زارع، اولیاء، مدلسازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره تامین پسرو، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 1-33، شماره 1/1، تابستان 96، ص. 113-121.
 • اولیاء، ابویی، دمرچی، الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC  به منظور اولویت بندی پروژه های حاصل از خودارزیابی، مدیریت فردا، سال شانزدهم، تابستان 96، ص. 97-118.
 • وحدت زاد، زارع بنادکوکی، اولیاء، لطفی، تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 1، پاییز 96، ص. 119-162.
 • سرپناهی، اولیاء، لطفی، بودجه ریزی دانشکده های یک دانشگاه با ترکیبی از مدلهای DEA و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، ص. 117-127.
 • اولیاء، یزدی مقدم، بندریان، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-106.
 • اولیاء، سلیمی، بهنام، ارایه مدلی برای اندازه گیری سرمایه های ساختاری در سازمان ها (موردمطالعه: سازمان راه آهن استان یزد)، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 347-357.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، ابویی، بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 36.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-178.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، ابویی، مدلسازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی شناسی سیستم، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، ۱۳۹۹; ۳۶ (۱) :۱۵۵-۱۸۰.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، ابویی، طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریة داده‌بنیاد، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 63-84.
 • آزادی، خادمی زارع، اولیاء، توسعه‌ی مدل تاپسیس برای رتبه‌بندی پویا با رویکرد پنجره زمانی (مطالعه‌ی موردی:پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد)، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 37.1، شماره 1، تابستان 1400، ص. 27-35.
 • خادمی زارع، مقیمی، اولیا، شیشه بری، خوشه بندی توأم برنامه ها و مخاطبان با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای افزایش نفوذ رسانه (مطالعه موردی: سیمای استان یزد)، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، پذیرش برای چاپ.
 • زارع مهرجردی, یحیی, رضایی صدرآبادی, محمد حسین, اولیاء, محمد صالح, وحدت زاد, محمد علی. (1400). ‘شبیه‌سازی مبتنی بر عامل بازار برق ایران بر اساس عامل‌های یادگیرنده‌ی ریسک‌گریز با استفاده از یادگیری تقویتی و سنجه‌ی ارزش در معرض خطر شرطی’, مهندسی صنایع و مدیریت، پذیرش برای چاپ.
 • سرداری محولاتی, مهسا, اولیاء, محمدصالح, اولیا, عماد. (1400). بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما, فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک, پذیرش برای چاپ.

 

مقاله در مجلات علمی ترویجی:

 • اولیاء، محمدصالح؛ مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری، رشد فناوری، شماره 1، زمستان 83، صفحه 19-22.
 • زارع مهرجردی، یحیی؛ اولیاء، محمد صالح؛ و تنها درودزنی، امیر، یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره شانزده، زمستان 89، صفحه 71-85.
 • سالاری، پورسراجیان، اولیاء، شکوهی، تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری، رشد فناوری، سال هفتم، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 3 تا 9.
 • زارع بنادکوکی، محمد رضا و اولیاء، محمد صالح، جایگاه ایران در تولیدات علمی مهندسی، مجله رهیافت، شماره 48، بهار و تابستان 1390 ، صفحه 79 تا 89.
 • خواجه امينيان، محسن و اولیاء، محمد صالح، نقشه راه صنعت لعاب، كاشي و سراميك ايران، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 31، پاییز 91، ص 82-88.
 • پورسراجيان، داريوش, اولياء، محمدصالح, و سلطاني علي آبادي، مژگان، تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع)، رشد فناوری، سال نهم، شماره 34، بهار1392، صفحه 34 تا 43.
 • اولیاء، محمدصالح، الگویی مفهومی برای ابعاد کیفیت خدمات پلیس، توسعه سازمانی پلیس، شماره 48، 1393، صفحه 105-115.
 • اولیاء، زارع، حاجی غلام سریزدی، شکوهی، پورسراجیان، معرفي و استفاده از رويکرد تمايز مثبت در شناسايي ظرفيت هاي بهبود عملکرد موسسات مستقر در پارک علم و فناوري يزد، رشد فناوری، سال دهم، شماره 38، بهار1393، صفحه 14 تا 24.
 • قلی پور، وحدت زاد، اولیاء، خادمی زارع، شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد)، رشد فناوری، سال 11، شماره 44، پاییز 94، صفحه 51 تا60.
 • بهنام، اولیاء، سلیمی، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه ساختاری در بانکها، توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، بیست و نه، بهار 1396، صفحه 61-74.

مقاله در مجلات علمی-پژوهشی خارجی:

 1. Owlia, M.S.& Aspinwall, E.M. (1996) “Quality in Higher Education, A Survey”, Total Quality Management, 7(2), pp. 161-171.
 2. Owlia, M.S.& Aspinwall, E.M. (1996) “A Framework for the Dimensions of Quality in Higher Education”, Quality Assurance in Education, 4(2), pp. 12-20.
 3. Owlia, M.S.& Aspinwall, E.M.(1997), “TQM in Higher Education, A Review” International Journal of Quality and Reliability Management, 14(5), pp. 527-543.
 4. Owlia, M.S. & Aspinwall, E.M.(1998), Application of QFD for the Improvement of Quality in an Engineering Department, European Journal of Engineering Education, 23(1), pp. 105-115.
 5. Owlia, M.S.& Aspinwall, E.M.(1998), A Framework for Measuring Quality in Engineering Education, Total Quality Management, 9(6), pp. 501-518.
 6. Owlia M.S., Shookuhi, S. & Ekhtiyari E. (2008) Innovation Center: A Climate for Attracting and Developing Creativity, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 4(1), pp. 38-54.
 7. Dastkhan, H. & Owlia, M.S. (2009) Study of Trends and Perspectives of Industrial Engineering Research, South African Journal of Industrial Engineering, 20(1), pp. 1-12.
 8. Fallah-Nezhad,S. & Owlia, M.S. (2010) A Cumulative Binomial Chart for Uni-Variate Process Control, Scientia Iranica, 17(2), pp. 111-119.
 9. Owlia, M.S. (2010) A Framework for Quality Dimensions of Knowledge Management Systems, Total Quality Management & Buisiness Excellence, 21(11), pp. 1215 – 1228.
 10. Khademi-Zare, H.; Zarei, M.; Sadeghieh, A. & Owlia, M.S. (2010) Ranking the Strategic Actions of Iran Mobile Cellular Telecommunication Using Two Models Of Fuzzy QFD, Telecommunications Policy, 34, pp. 747–759.
 11. Abooie, M. H.;Owlia, M. S.& Dehestani Ardakani, F.(2010) Investigation on Effectiveness of Suggestion System Settlement in Yazd Gas Companyand Method Offered for Developing Improvement, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12), pp. 6424-6432.
 12. Oliya, E., Owlia, M.S., Dehdashti Shahrokh, Z. and Olfat, L. (2012), Improving marketing process using Six Sigma techniques (case of Saman Bank), International Journal of Lean Six Sigma, 3(1), pp. 59 – 73.
 13. Kabiri Naeini, M.;Owlia, M.S.& Fallahnezhad, M.S.(2012) A Bayesian Approach for Recognition of Control Chart Patterns, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 23(3), pp. 223-230.
 14. Dastkhan, H. & Owlia, M.S. (2014) What Are the Right Policies for Electricity Supply in Middle East? A Regional Dynamic Integrated Electricity Model for the Province of Yazd in Iran, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 33, pp. 254–267.
 15. Rahimi, S.; Fallahnezhad, M.S.; Owlia, M.S. & Abooie, M.H. (2014) Investigation of Customer Priorities for Machine Made Carpet Through Conjoint and Cluster Analysis (Case Study in Yazd, Iran), International Journal of Business and Development Studies, 6(1), 83-98.
 16. Abdoli Yazdi, N.; Ganjouyi, F.A.; Pouyanfard, A.; Owlia, M.S. (2014) Designing Model of Educational Services Quality in Physical Education Faculties, International Journal of Sport Studies, 4 (10), pp. 1223-1229.
 17. Owlia , M.S., Fallah Nezhad , M.S., & Sheikh Sajadieh , M. (2015) A New Method for Process Control based on Goodness of Fit Tests, International Journal of Quality & Reliability Management, 32(2), pp.132-143.
 18. Sorayanezhad Morabi, Z., Owlia, M.S., Bashiri, M., & Doroudyan, M.H. (2015) Multi-objective design of X-bar control charts with fuzzy process parameters using the hybrid epsilon constraint PSO, Applied Soft Computing, 30, pp. 390–399.
 19. Kabiri naeini, M., Owlia, M.S., & Fallahnejad, M.S. (2015) A New Statistical Approach for Recognizing and Classifying Patterns of X-bar Control Charts, International Journal of Engineering (TRANSACTIONS A: Basics), 28(7), pp. 1051-1060.
 20. Hosseini, M. & Owlia, M.S. (2016) Designing a Model for Measuring and Analyzing the Relational Capital using Factor Analysis. Case Study: Ansar Bank, Journal of Intellectual Capital, 17 (4), 734-757.
 21. Zahmatkesh Saredorahi, F, Owlia, M.S., Vahdat Zad, M.A. & Fallah Nezhad, M.S. (2016) Design of economically and statistically optimal sampling plans, Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering Series B: Mathematics and Statistics, 46(140):1-1.
 22. Fallah-Nezhad, M.S., Yousefi-Babadi, A., Owlia, M.S. & Mostafaeipour, A. (2017) A Recursive Approach for lot Sentencing Problem in the Presence of Inspection Errors, Communications in Statistics – Simulation and Computation, 46(3), pp. 2376-2392.
 23. Doroudyan*, Owlia, Sadeghi, Amiri (2017) Monitoring financial processes with ARMA-GARCH model based on Shewhart control chart (Case study: Tehran Stock Exchange), International Journal of engineering, 30(2), pp. 270-280.
 24. FallahNezhad, JafariNodoushan, Owlia, Abooie (2017) Designing an Economic Repetitive Sampling Plan in the Presence of Two Markets, International Journal of Engineering, 30 (7), pp. 1017-1028.
 25. Doroudyan, Owlia, Amiri, Sadeghi (2017) The effect of parameter estimation on Phase II control chart performance in monitoring financial GARCH processes with contaminated data, Journal of Industrial and Systems Engineering (JISE), Vol. 10, special issue on Quality Control and Reliability, pp. 93-108.
 26. Khosravi, Owlia, Fallahnezhad, Amiri (2018) Phase I risk-adjusted control chart for surgical data with ordinal outputs, Communications in Statistics – Theory and Methods, 47 (18), pp. 4422-4432.
 27. Zare, Vahdatzad, Owlia, Lotfi (2018) Ranking Iranian Universities: An Interpretative Structural Modeling Approach, Scientometrics, 117, pp. 1493–1512.
 28. YazdiMoghaddam, Owlia, Bandarian (2018) Developing a Fuzzy Expert System to Predict Technology Commercialization Success, Journal of Industrial and Systems Engineering, 11(2), pp. 228-250.
 29. YazdiMoghaddam, Owlia, Bandarian (2019) Development of a model for assessing technology commercialisation success, International Journal of Business Innovation and Research, 19(3), pp. 324-357.
 30. Roshani, Owlia, Abooie (2019) A research note on the article of “Quality framework in education through application of interpretive structural modeling”, The TQM Journal, 31(1), pp. 3-10.
 31. Moosavi, Owlia, Khalifeh (2019) A new method for phase II monitoring of multivariate simple linear profiles, arXiv preprint arXiv:1911.03971.
 32. Roshani, Mojallal, Owlia (2020) A content analysis approach toward the human capital components: the state-of-the-art, Int. J. Modelling in Operations Management, 8(2), pp. 127-160.
 33. Owlia, Roshani, Abooei (2020) Interpretive Structural Modeling (ISM) of Intellectual Capital Components, Journal of Industrial Engineering, International, 16(4), pp. 41-56.
 34. Mostafaeipour, A., Shakeriravesh, M., Naderpour, M. and Owlia, M.S. (2020) A new conceptual model for CO2 reduction in hot and dry urban areas: a case study of Mashhad in Iran, Int. J. Global Warming, 21 (4), pp.325–355.
 35. Mojallal, Owlia, Roshani (2020) The development and validation of human capital measurement model using factor analysis, case study: Agriculture Bank, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 2020, 17 (4), pp.346 – 366.
 36. Motalebi, Owlia, Amiri, Fallahnezhad (2021) Monitoring social networks based on Zero-inflated Poisson regression model, Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI: 10.1080/03610926.2021.1945103.
 37. Owlia, M., Roshani, K., Abooei, M. (2021) Analysis of interaction among the intellectual capital components using interpretive structural modeling and MICMAC approach, Journal of Industrial Engineering and Management Studies, (), pp. 1-26.
 38. Alikhani, Vahdat, Owlia (2021) Efficacy of energy consumption policy in Iranian National Gas Company: System dynamics approach, Energy & Environment, doi:10.1177/0958305X211038650.
 39. Bidgoli, Seyed Danial; Owlia, Mohammad Saleh; Isaai, Mohammad Taghi (2021) The Impact of Customer Knowledge on the Organizational Performance- A System Dynamics Approach, Kybernetes, https://doi.org/10.1108/K-01-2021-0084.

 

              مقاله در کنفرانسهای داخلی:

 • اولياء، محمد صالح و اعرابي، محمد حسين، استفاده از QFD براي ارتقاء كيفيت محصولات در كارخانجات مواد غذايي، اولين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت،26 تا 28مهر77 ، تهران.
 • اولياء، محمد صالح و امين، محمد، اجراي نظام پيشنهادها- اولين گام جهت استقرار TQM در يك دانشگاه، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت، 8-10 آبان 79، تهران.
 • صادقيه، احمد و اولياء، محمد صالح، مقايسه مصرف انرژي در ماشينهاي برقي و فسيلي، سومين همايش ملي انرژي ايران، 11-12 اردیبهشت 1380، تهران.
 • اولياء، محمد صالح و سهيلي نيا، ابوالقاسم و خاكزار مرتضي، ارزيابي اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت در واحدهاي صنعتي و خدماتي، دومين كنفرانس ملي توسعه و ترويج استاندارد،‌ ديماه 1380، تهران.
 • مهدي پور، علي اكبر و اولياء، محمد صالح، هزينه هاي كيفيت و نقش آن در بهسازي مستمر- يك مطالعة موردي، دومين كنفرانس ملي توسعه و ترويج استاندارد،‌ ديماه 1380، تهران.
 • اولياء، محمد صالح و آيت اللهي، عباس و طباطبايي، سيد محمود، استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني، اولين همايش مديريت در صنايع نساجي،‌ آذر 1380، تهران.
 • شرافت، حميدرضا و اولياء، محمدصالح، بررسي جايگاه كنترل كيفيت در صنايع نساجي استان يزد، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي، خرداد 1381، يزد.
 • شرافت، حميدرضا و اولياء، محمدصالح، كاربرد روش تاگوچي در بهينه سازي تركيب آهار، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي، خرداد 1381، يزد.
 • اخوان، آفرين، سيروس، كاوه محمد،و اولياء، محمدصالح، ارايه و اجراي مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاهها، دومين كنفرانس مهندسي صنايع، 29و30 بهمن 81، يزد.
 • اولياء، محمد صالح و خاكزار، مرتضي و امين.محمد، ارزيابي ميزان رضايت و سطح مشاركت كاركنان دانشگاه يزد، دومين كنفرانس مهندسي صنايع، 29و30 بهمن 81، يزد.
 • وحدت، محمدعلي و اولياء، محمد صالح، فناوری اطلاعات ((IT و نقش آن در تجديد ساختار آموزش عالي، چهل و چهارمين نشست روساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي، دانشگاه صنعتي اصفهان، بهمن 1381.
 • اولياء، محمد صالح و اختياري، اسفنديار، انتخاب مقياس در توسعه پاركهاي علم و فناوري، اولين كارگاه پاركها و مراكز رشد علم و فناوري، اصفهان، 1382.
 • اولياء، محمد صالح و شرافت، ابولفضل، تعيين اولويتهاي پژوهشي در صنعت با تحليل مشكلات عمومي صنعت، همايش ملي صنعت، آموزش، پژوهش و دانشگاه، 8-9 مهر 82، شيراز.
 • اولياء، محمد صالح, امين, محمد, و خاکزار مرتضي, استفاده از جوايز کيفيتي برای ارزيابي واحدهای پژوهشي, دومين کنفرانس بين المللي مديريت، دی 83، تهران.
 • اولياء، محمد صالح, امين, محمد, و خاکزار مرتضي, طراحي يک سيستم ارزيابي براي واحدهای پژوهشي, کنفرانس آموزش عالي و توسعه پايدار، بهمن 83، تهران.
 • اختياري, اسفنديار, اولياء، محمد صالح, و شکوهي, شهرام, مدلي برای ارائه خدمات VC به شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری، دومين همايش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ايران، 11-13 اسفند 83، مشهد.
 • اولياء، محمد صالح, و مدرسي سيد ناصر, مروری بر اندازه گيری عملکرد سازماني در دانشگاهها، دومين کنفرانس ملي مديريت عملکرد،28-29 ارديبهشت 84، تهران.
 • شکوهي, شهرام, اولياء، محمد صالح, و اختياري, اسفنديار, يک مدل اجرايي برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور, پنجمين همايش مراکز تحقيق و توسعه، 1-2 آذر 84، تهران.
 • شيشه بري، داود و اولياء، محمد صالح، بكارگيري روشهاي ارتقاء كيفيت در مجتمع صنعتي غدير يزد، هفتمين کنفرانس بين المللی مديران کيفيت، 26-27 تير 1385، تهران.
 • بخشی, مهديه, و اولياء، محمد صالح، بکارگيری شش سيگما در توسعه نرم افزار، کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، 5 آذر 85، تهران.
 • داوودی نژاد, رسول و اولياء، محمد صالح, استقرار FMEA مبتنی بر هزينه در پالايشگاه سرخون, کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، 5 آذر 85، تهران.
 • النچری, نرگس, اولياء، محمد صالح, و خداداده، ياسمن، مطالعه اثرات خواسته ها و سلايق مشتری در طراحی صنعتی، کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، 5 آذر 85، تهران.
 • باقری، صادق و اولیاء، محمد صالح،کاهش میزان ضایعات فرآیند تولید لامپ خودرو به کمک رویکرد شش سیگما(یک مطالعه موردی)،کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، 5 آذر 85، تهران.
 • زارعی, مهناز؛ خادمی زارع, حسن؛اولياء, محمد صالح؛ صادقيه, احمد؛ اولويت بندی اقدامات استراتژيک سازمانهای مشتری محور با کاربرد Fuzzy-QFD، پنجمين کنفرانس ملی مهندسی صنايع, 20-21 تير 86, تهران.
 • دهقاني ‌سريزدي، محمد؛ حسيني عزآبادي، جمال؛اولياء، محمد صالح، ارزيابي،تعيين و اولويت بندي پروژه هاي بهبودبر اساس مدل تعالي EFQM و با استفاده از تکنيک AHPدرشرکت برق منطقه اي يزد،پنجمين کنفرانس ملی مهندسی صنايع،20-21 تير 86، تهران.
 • شهوازیان، سلاله؛ اولیاء، محمد صالح؛ میرغفوری، سید حبیب ا..؛ طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 30 آذر تا 2 دی 87، تهران.
 • دهقانی سریزدی، محمد و اولیاء، محمد صالح و کیانی، بهداد و نقندریان، کاظم، تحلیل مدل EFQM با استفاده از سیستمهای دینامیکی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 30 آذر تا 2 دی 87، تهران.
 • شفیعی، میثم و اولیاء، محمد صالح، تحلیل و بکارگیری مدل کانو در تامین رضایت ارباب رجوع، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، بهمن 87، تهران.
 • زارعی، مهناز و اولیاء، محمد صالح ، نقش فناوری اطلاعات در استقرار سیستم مدیریت دانش، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، 29-30 بهمن 87، تهران.
 • اخوان، آفرين و اولياء، محمدصالح،طراحی و اجرای مدیریت دانش در قالب عوامل کلیدی در سازمان های خدماتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، 29-30 بهمن 87، تهران.
 • اسفیدانی،علی؛ اولیاء، محمد صالح و زارع مهرجردی، یحیی،ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تکنیک AHP”مورد کاوی: شرکتهای مخابراتی استانی”، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 30 بهمن تا 1 اسفند 87، تهران.
 • خادمي زارع، حسن؛ زارعي، مهناز؛ اولیاء، محمد صالح، تحقق مشتري مداري در تلفن همراه اول با کاربرد QFD-AHP و متغيرهاي فازي؛ ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 30 بهمن تا 1 اسفند 87، تهران.
 • وفایی، محمد و اولیاء، محمد صالح، Procurement Management Challenges in Petrochemical Projects of Iran، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات، بهمن 87، تهران.
 • اخوان، اولیاء، چارچوبي براي طراحي و اجراي سيستم هاي مديريت دانش در دانشگاه ها، كنفرانس آموزش مهندسي در 1404، 22-23 اردیبهشت 1388، تهران.
 • شیشه بری، داود، اولیاء، محمد صالح، به کارگیری هفت ابزار مقدماتی کیفیت و تکنیک FMEAبا هدف افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر استان یزد، دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، آبان 88، تهران.
 • جمالی، رضا و اولیاء، محمد صالح، الگوی بهبود کیفیت خدمات در موسسات آموزش عالی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 28-30 آذر 88، تهران.
 • بختياري، فاطمه؛ وحدت، محمد علي؛ و اولياء، محمد صالح، سنجش بهره وري راه آهن با رويكرد AHP ، يازدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي ايران، آذر 88، تهران.
 • راشدی، اولیاء، حسینی نسب، زارع، بومی سازی رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات در ایران، نخستین همایش ملی  RCM، آذر 88، تهران.
 • زارع بنادكوكي، اولیاء، نقش توانمندسازي كاركنان در اجراي موفق TQM در سازمانها، سومين كنفرانس توانمندسازي منابع انساني، 24-25 آذر 1388، تهران.
 • راشدی، اولیاء، حسینی نسب، زارع، ارائه رويكردي تلفيقي به منظور افزايش همزمان اثر بخشي و كارايي در فرايند نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي در صنايع بهره برداري از گاز طبيعي)، ششمين كنفرانس ملي نگهداري وتعميرات، 18-19 خرداد 89، تهران.
 • دهقانی سريزدي، اولیاء، بكارگيري سيستمهاي ديناميكي جهت تحليل تاثير مديريت دانش بر تعالي سازمان، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 14 و 15 مهر 89، اصفهان.
 • زارع بنادكوكي، اولیاء، المدرسي، بررسي روند پژوهشهاي مهندسي صنايع، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 14 و 15 مهر 89، اصفهان.
 • زنجیرچی، سید محمود؛ اولیاء، محمد صالح؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم؛ بررسي ارتباط بين ابعاد سرمايه فكري سازماني و ميزان تاثير آنها بر دستيابي سازمان به چابكي، دومين كنفرانس بين المللي مديريتسرمايه فكري، 14و15 مهر 1389، تهران.
 • زارع مهرجردي،يحيي؛ اولياء، محمدصالح؛ اميرتنها درودزني، ارزيابي و رتبه بندي اهميت نسبي الزامات فني محصول با تلفيق مدلهاي DEA,QFD مطالعه موردي (صنايعكاشيو سراميك)، چهارمين كنفرانس مديريتتكنولوژي، 17 و 18 آبان 89، تهران.
 • عباسی، اولیاء، علیزاده، خادمی زارع؛ استفاده از داده کاوی برای تعیین استراتژیهای بازاریابی فروش اینترنتی بلیط قطار، چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران، 22و23 آذر 89، تهران.
 • زارع مهرجردي،يحيي؛ اولياء، محمدصالح؛ بهمنش، رضا؛ ارائه اهداف استراتژیک مدیریت سرمایه انسانی شرکت نفت اصفهان طبق PCF، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، 19 و 20 دی 89، تهران.
 • خضری زاده، محمدرضا و اولیا،ء محمدصالح و زارع مهرجردی، یحیی، ارائه راهکاری به منظور افزایش کارایی و اثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیند بهر هبرداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده از متدولوژیFMEA مطالعه موردی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، 1389، تهران.
 • اولیاء، برهان پناه، رادپور، ارزيابي و اعتبار سنجي رشته هاي مهندسي با استفاده از مدل ABET مطالعه موردي دانشگاه يزد،پنجمین همایش “ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی”،7 اردیبهشت 1390، تهران.
 • زارع بنادکوکی، اولیاء، و وحدت زاد، برنامه درسی مهندسی صنایع-یک مطالعه تطبیقی، دومین کنفرانس آموزش مهندسی، 10و11 آبان 90، اصفهان.
 • حبوباتی، وحدت زاد، اولیاء، حسینی نسب، شناسایی معیارهای ارزیابی استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال در سازمان صدا و سیما با رویکرد کارت امتیازی متوازن، چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه، 29 آبان تا 1 آذر 90، تهران.
 • اخوان، اولیاء، زارع مهرجردی، و جعفری؛ استراتژیها، عوامل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاهها، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 10آذر 90، تهران.
 • نورالسناء، جعفري، اولياء، حسيني عزآبادي، دهقاني سریزدی، تحليل تأثيزات مديزيت دانش بز تعالي سازماني با بكارگيزي سيستمهاي ديناميكي، اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، دی 1390، شیراز.
 • اولیاء، نورالسناء، جعفری، حسینی عزآبادی، دهقانی سریزدی، تحلیل مدیریت دانش با رویکرد پویایی های سیستم، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش، 25 و 26 بهمن 1390، تهران.
 • اولیاء، شکوهی، کفیل الناس، مطالعاتی در اولویت بندی توسعه فناوری پیشرفته در استان یزد، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 9 آذر 1391، تهران.
 • صادق، سیده سعیده؛ اولیاء، محمد صالح؛ ،بکارگیری و مقایسه مدلهای آریما و شبکهی عصبی در پیش بینی مصرف انرژی نهایی ایران، خاورمیانه و جهان، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها، 29 و 30 آذر 1391، نجف آباد.
 • پناهی، سرو و اولیاء، محمد صالح، ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع در نیروگاه،پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق، 1391، اهواز،
 • ثریا نژاد، زهرا؛ اولیاء، محمد صالح؛ بشیری، مهدی؛ طراحی اقتصادی-آماری نمودار کنترل X-bar با استفاده از الگوریتم بهبنه سازی تجمع ذرات، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • مسلمینی، علی؛ اولیاء، محمدصالح؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ وحدت زاد؛ بکارگیری پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان مهندسی در ایران، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • اولیاء، محمد صالح و میرغنی قمصریان، مونا، تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت وب سایتهای کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل کانو، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • باردل، بهنوش؛ وحدت زاد، محمد علی؛ اولیاء، محمد صالح، شناسایی پروژه های بهبود بر اساس تحلیل فرایندهای کسب و کار، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • باردل، بهنوش؛ وحدت زاد، محمد علی؛ اولیاء، محمد صالح، تعیین و اولویت بندی معیارهای خلق ارزش برای مشتری، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • محمدی، زهرا؛ عابسی، مسعود؛ اولیاء، محمدصالح؛ خنجری، سعید، تحلیل تقاضا و توسعه ظرفیت در شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از رویکرد سیستمهای دینامیکی، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • محمدخانی، امیر؛اولیاء، محمد صالح، نقش مهندسی ارزش در طراحی و تولید قالب های صنعتی– مطالعه موردی شرکت شهاب یزد، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1 و2 بهمن 1391، تهران.
 • رزمی، ابویی، اولیاء، مصطفایی پور، شناسایی استراتژی کسب و کار مناسب برای شرکت برق منطقه ای خراسان، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 3و 4 آذر 1392، تهران.
 • وحدت، محمدعلی و اولیاء، محمدصالح و سالاری، فرشته، رویکردی جهت تدوین استراتژی با بکارگیری مدل تعالی کیفیت اروپایی FQFD، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 3و 4 آذر 1392، تهران
 • اولیاء، محمدصالح، یک مدل مفهومی برای ابعاد کیفیت خدمات پلیس، اولین همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت، و تعالی سازمانی، 9و 10 بهمن 1392، تهران.
 • حیدریه زاده، سید علی و اولیاء، محمدصالح، شناسایی چالشهای فراروی مدیریت کیفیت پروژه ها در سازمان نوسازی مدارس و ارائه راهکار، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 19 و 20 بهمن 1392، تهران.
 • اخوان، اولیاء، تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر فرايندهاي مديريت دانش در دانشگاه هاي دولتي ايران، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر 1392، تهران.
 • حسيني عزآبادي، اولياء، نورالسناء، جعفري، تحليل تأثيرات مديريت دانش بر تعالي سازماني با رویکرد پویایی شناسی سیستم: مطالعه موردی شرکت فراورده های نسوز پارس، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر 1392، تهران.
 • سایانی، نوشین و اولیاء، محمدصالح، بهینه سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل های سروکوال، گسترش عملکرد کیفیت و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گنوکیش)، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1392، تهران.
 • الهی، مرتضی؛ اولیاء، محمدصالح و وحدت زاد، محمدعلی، تحلیل دینامیکی پنج نیروی تاثیرگذار در استراتژی رقابتی مایکل پورتر، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1392، تهران.
 • اخوان، آفرین و اولیاء، محمدصالح،1392،نقش عوامل سازمانی مدیریت دانش دراقدامات مدیریت دانش دردانشگاه های دولتی ایران،ششمین کنفرانس مدیریت دانش،6 و 7 اسفند 1392، تهران.
 • ابویی، محمدحسین و رزمی، سیدمحمدرضا و اولیاء، محمدصالح و مصطفایی پور، علی، ارزیابی عوامل فرهنگی بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان، ششمین کنفرانس مدیریت دانش،6 و 7 اسفند 1392، تهران.
 • حیدریه زاده، سیدعلی و اولیاء، محمدصالح، به کارگیری مدیریت دانش درسازمان نوسازی مدارس؛ چالشها وراهکارهای پیش رو، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، 6 و 7 اسفند 1392، تهران.
 • حسيني عزآبادي، اولياء، نورالسناء، جعفري، بررسی نحوه تأثير مديريت دانش بر تعالي سازماني، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، 20 خرداد 93، تهران.
 • رضایی، سمیرا و اولیاء، محمدصالح، تحلیل کاربرد مدل کانو در کیفیت خدمات تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات آن، اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع، 1393، همدان.
 • صدیقی، نازیلا؛ دستخوان، حسین و اولیاء، محمدصالح، تحلیل دینامیک رشد و زوال جمیعت در شهرهای جدید ایران با تمرکز بر کیفیت زندگی شهری، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران، 1393، تهران.
 • اولیاء، محمدصالح و زارع بنادکودکی، عباس و شاه محمدی، فرامرز و دهقان باغی، نوید، تجزیه و تحلیل پارک های علم و فناوری ایران بر اساس رویکرد شبکه ارزش- مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، 10 و 11 آذر 1393، جزیره کیش.
 • رنجبر، محسن و اولیاء، محمد صالح، پیاده سازی الگوریتم NRGA جهت انتخاب سبد پروژه بهینه شرکتهای سرمایه گذار با رویکرد اقتصادی ریسکی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 17 و 18 دیماه 1393، تهران.
 • اولیاء، محمد صالح، رزمی، سید محمد رضا، و فرازیان، محمدرضا، شناسايي نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشي انديشه گستر خيام با استفاده از تحليل اهميت عملكرد، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 17 و 18 دیماه 1393، تهران.
 • صدیقی، نازیلا ، اولیاء محمدصالح، دستخوان، حسین، و وحدت، محمد علی، سنجش کیفیت زندگی شهری و نقش آن در رشد جمعیت شهرهای جدید با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 17 و 18 دیماه 1393، تهران.
 • طرفدار، حسین، اولیاء، محمد صالح، و صادقی، محمد تقی، تشخیص الگو در نمودارهای کنترل با استفاده از روش تجزیه به مدهای تجربی EMD))، ماشین بردار پشتیبان SVM)) و شبکه های عصبی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 17 و 18 دیماه 1393، تهران.
 • زارع بنادکوکی، محمد رضا، وحدت زاد، محمد علی، اولیاء، محمد صالح و لطفی، محمد مهدی، تحلیلی بر کاربردهای نگاشت شناختی فازی: مطالعه موردی پژوهشهای مهندسی صنایع، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 17 و 18 دیماه 1393، تهران.
 • میرزادی گوهری، مهدیه و زارع مهرجردی، یحیی و اولیا، محمدصالح، هوشمندی کسب وکار در شناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات غیرفنی شرکت برق با استفاده از داده کاوی، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 29 دی 1393، تهران.
 • اخوان، آفرین و اولیاء، محمدصالح و کریمی، ترلان، طراحی مدل معادلات ساختاری تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی)، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 15 بهمن 1393، تهران.
 • بيدگلي، دانيال، اولیاء، محمد صالح، و حسنی، مجيد، تحليل مدلهاي مديريت دانش مشتري با تمركز بر تجاري سازي محصول، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، 28 و 29 بهمن 1393، تهران.
 • سعیدی، مرضیه و لطفی، محمد مهدی و اولیاء، محمد صالح و اسدی، ابوالفضل، یک مدل دینامیکی برای بررسی تقاضای سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در ایران،چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 29 و 30 بهمن 1393، تهران.
 • باقری شاهزاده علی اکبری، فرزانه و اولیاء، محمدصالح و گل محمدی، امیرمحمد رابطه رضایت مندی مشتریان بانک باکیفیت کارکردی خدمات، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، 5 اسفند 1393، تهران.
 • سرپناهی، انسیه، اولیاء، محمدصالح، و لطفی، محمدمهدی، کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی در تخصیص بودجه دانشکده های یک دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه یزد(، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 19 اسفند 93، تهران.
 • باقری هامانه، حمیدرضا و وحدت زاد، محمد علی و اولیاء، محمدصالح، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مدیریت کیفیت سازمان فنی و حرفه ای استان یزد با استفاده از مدل کرکپاتریک،کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، 26 خرداد 1394، تهران.
 • درودیان، اولیاء، امیری، صادقی، تاثیر تخمین پارامترهای مدل سری زمانی در نمودارهای کنترل فاز 2 برای پایش فرایندهای مالی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 5 و 6 بهمن 94، تهران.
 • بیدگلی، دانیال و اولیاء، محمدصالح و حسنی، مجید، تحلیل مدلهای مدیریت دانش مشتری با تمرکز بر تجاری سازی محصول، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، 28 و 29 بهمن 1394، تهران.
 • بیدگلی، دانیال و اولیا، محمدصالح، تحلیل مدلهای مدیریت دانش در فرایند توسعه محصول جدید با رویکرد مشتری مداری و نواوری، ،هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، 4 و 5 اسفند 1394، تهران.
 • مجلل، اولیاء، ارائه روشی برای اندازه گیری سرمایه انسانی در بانک، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، 4 و5 اسفند 94، تهران.
 • گمار، محمدعلی و اولیا، محمدصالح و پورسراجیان، داریوش، تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در آموزش عالی با رویکرد سیستم داینامیک، نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران. 10 اسفند 1394، تهران.
 • حسینی، مریم سادات و اولیاء، محمدصالح و انتظاری زارچ، محدثه، اعتبار سنجی مدل ارائه شده برای اندازه گیری و تحلیل سرمایه ارتباطی بانک با استفاده ازرویکرد شبکه عصبی، مطالعه موردی؛ بانک انصار،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، 31 تیر 1395، تهران.
 • اولیاء، محمدصالح و بهنام، الهام، مروری بر مقالات سرمایه فکری، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 13 شهریور 1395، رشت.
 • اولیاء، محمدصالح و بهنام، الهام، چارچوب سرمایه ساختاری در بانک: مفاهیم، اجزا، شاخصها، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 13 شهریور 1395، رشت.
 • صادقیه، احمد و زارع، سید محسن و اولیاء، محمد صالح و پولادی، رضا، مدلسازی نقش تحقیق و توسعه بر افزایش بهره وری در صنعت گاز استان یزد با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، 5 مرداد 1395، تهران.
 • رضایی، دستخوان، اولیاء، روشهای متن کاوی در تحلیل نظرات و مطلوبیتهای مشتریان در شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی در بازار محصولات دیجیتال ایران، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4و5 اسفند 95، بابلسر.
 • احمدی، خادمی زارع، اولیاء، فلاح نژاد، شناسایی و اولویت بندی اقدامات بیمارستان برای تامین انتظارات بیماران بخش بستری از پزشکان به وسیله تلفیق مدل QFD و رگرسیون، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4و5 اسفند 95، بابلسر.
 • دورودیان، اولیاء، صادقی، امیری، تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلاربه ریال)، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4و5 اسفند 95، بابلسر.
 • وحدت زاد، اولیاء، علی خانی، ارایه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4و5 اسفند 95، بابلسر.
 • روشنی، اولیاء، ابویی، شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری)، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4و5 اسفند 95، بابلسر.
 • وحدت زاد، محمدعلی و اولیاء، محمدصالح و علی خانی، زهرا، ،شبیه سازی نقش قوانین و ضوابط بر افزایش بهره وری مصرف انرژی گاز: با رویکرد پویایی شناسی سیستم،اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE، 1 تیر 1396، همدان.
 • ساقی، اولیاء، تحلیل رابطه مدیریت دانش با جذب و نگهداشت هیات علمی توانمند به کمک مدل سیستم دینامیکی، اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها، 30 آذر 1396، تهران.
 • زیرکپور دهکردی، رزا و رسولی، محسن و اولیا، محمدصالح، بررسی فرسودگی زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2: با استفاده از روش شناسی پویایی های سیستمی، اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها، 30 آذر 1396، تهران.
 • شیخی دارانی، منصور و وحدت زاد، محمدعلی و اولیاء، محمدصالح و زنجیرچی، سیدمحمود، بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر چابکی سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 7 و 8 دی 1396، تهران.
 • علیخانی، وحدتزاد، اولیاء، تجزیه و تحلیل اجرای آیین نامه های بهره وری مصرف انرژی گاز با رویکرد پویایی شناسی سیستم، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، 7 و 8 دی 1396، تهران.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، ابویی، مدل ارتباط دانش مشتری بر عملکرد شرکت از طریق توسعه محصول جدید، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، اسفند 96.
 • وحدت، محمد علی و اولیاء، محمدصالح و کشاورزی، سیدمحمد امیر، مروری بر ضعف های اساسی استراتژی ها و مدل استراتژی پورتر،کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، 24 خرداد 1397، ارومیه.
 • وحدت، محمد علی و اولیاء، محمدصالح و کشاورزی، سیدمحمد امیر، بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر پیاده سازی استراتژی های پورتر (مطالعه موردی : شرکت هنر افرینان کیان)، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، 24 خرداد 1397، ارومیه.
 • وحدت، محمد علی و اولیاء، محمدصالح و کشاورزی، سیدمحمد امیر، ارتقا استراتژی های پورتر با استفاده از مهندسی ارزش (مطالعه موردی : شرکت هنر افرینان کیان)، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، 24 خرداد 1397، ارومیه.
 • اسکندری، اولیاء، جعفریان نمین، ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع برای مدل دو حالته آب و هوایی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، شهریور 1397، مشهد.
 • اسکندری، اولیاء، صدیقی، زارع، ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم¬های توزیع با درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی نامطلوب و طوفانی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 3و4 بهمن 1397، یزد.
 • ساقی، اولیاء، مدل دینامیکی جذب و نگهداشت اساتید توانمند با استفاده از مدیریت دانش، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 3و4 بهمن 1397، یزد.
 • خسروی، اولیاء، فلاح نژاد، امیری، اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های نرنیبی جراحی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 3و4 بهمن 1397، یزد.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، ابویی، مدل پویا تاثیر دانش مشتری بر شاخصهای عملکرد شرکت در شرکتهای فن‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از تئوری داده بنیاد، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 3و4 بهمن 1397، یزد.
 • شیرازی، لطفی، اولیاء، مصطفایی پور، بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 3و4 بهمن 1397، یزد.
 • فارغ، فهیمه و ابویی، محمدحسین و اولیاء، محمدصالح و زارع مهرجردی، یحیی، ارائه مدل یکپارچه دینامیکی برای ارزیابی شکاف رضایتمندی مشتری، دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، 4 و 5 اردیبهشت 1398، تهران.
 • فارغ، ابویی، زارع مهرجردی، اولیاء، ارزیابی رضایتمندی مشتری با رویکرد دینامیکی آنالیز شکاف، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۱۳۹۸، یزد.
 • سلیمانی، اولیاء، لطفی، کاردگر، بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۱۳۹۸، یزد.
 • آزادی، خادمی زارع، اولیاء، انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها بر اساس داده های پانل باهدف بودجه ریزی ( دانشگاه یزد)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۱۳۹۸، یزد.
 • بنی هاشمی، فلاح نژاد، امیری، اولیاء، توسعه يک طرح نمونه گيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرايند، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 98، تهران.
 • نعیمی پور, ارسلان و محمدصالح اولیاء، طبقه بندی مدلهای بلوغ صنعت 4,0 بر اساس یک چارچوب کیفی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 98، تهران.
 • حکیمیان, مینا؛ محمدصالح اولیا و محبوبه هنرور، طراحی چند هدفه اقتصادی -آماری نمودار کنترل اقلام معیوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 98، تهران،
 • حسینی, مسعود؛ محمدصالح اولیا؛ یحیی زارع مهرجردی؛ ولی درهمی و سعید رضایی، یک مدل امتیازدهی برای اعتبارسنجی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه ی موردی: بانک ملی ایران)، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 98، تهران.
 • اولیاء، اولیاء (عماد)، سرداری، طراحی یک مدل شبیه‌ساز سیستم ریسندگی چرخانه‌ای جهت بررسی میزان عیوب نخ، دوازدهمین كنفرانس ملي مهندسي نساجي ایران، 2 و3 اردیبهشت ۱3۹۹، یزد.
 • جوکاردارابی، محمد و خادمی زارع، حسن و نماینده، سیده مهدیه و اولیا، محمدصالح، شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر فوت بیماران مبتلا به سکته قلبی با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شهریور 99، شاهرود.
 • آزادی، ژاله و خادمی زارع، حسن و اولیا، محمدصالح، تخصیص بودجه عملکرد محور بر اساس داده های ماتریسی (مطالعه موردی: پردیس فنی ومهندسی دانشگاه یزد)، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شهریور 99، شاهرود.
 • بنی هاشمی، سیده عاطفه و فلاح نژاد، محمدصابر و امیری، امیرحسین و اولیاء، محمدصالح، توسعه طرح نمونه گیری Modified – RGS براساس شاخص بازده برای فرایند اتو رگرسیومرتبه اول، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شهریور 99، شاهرود.
 • حسینی، مسعود و اولیا، محمدصالح و زارع مهرجردی، یحیی و درهمی، ولی، اعداد فازی در اعتبارسنجی وضعیت مالی شرکت (مطالعه ی موردی: بانک ملی ایران)، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شهریور 99، شاهرود.
 • مطلبی، اولیاء، امیری، فلاح نژاد، پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر وفاداری و تعداد مشتری درصنعت فناوری اطلاعات- رویکرد پویایی شناسی سیستم، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • خیاط سرکار ، اولیاء، وحدت زاد، جوهری نعیمی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهرهوری سازمان با رویکرد نگاشت شناختی فازی مورد مطالعه: کارخانه ذوب و ریخته گری یزد، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • همتی پور، اولیا، لطفی، اولویت بندی و بهینه سازی سیستم تأمین انرژی با توجه به مفهوم انرژی خالص صفر، مطالعه موردی: دانشگاه یزد،، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • ابویی، اولیاء، خادمی زارع، تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در یک فروشگاه خرده فروشی با استفاده از دادهکاوی، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • اولیاء، سرداری، اولیاء (عماد)، بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی براي شش سیگما، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399، مشهد.
 • بیدگلی، اولیاء، عیسایی، مدلسازی پویایی شناسی سیستم با رویکرد تحلیل مصاحبه و تئوری داده بنیاد- ارائه یک نمونه تحقیقاتی، سومين كنفرانس ملي انجمن پويايی شناسي سيستم ها، 1 و2 خرداد 1400، تهران.
 • سلیمانی، اولیاء، لطفی، و کاردگر، بررسی فروش بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت بیمه، ،سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها، 1 و2 خرداد 1400، تهران.
 • اولیاء، محمدصالح و اولیاء، عماد و سرداری محولاتی، مهسا، طراحی یک مدل شبیه ساز سیستم ریسندگی چرخانه ای جهت بررسی میزان عیوب نخ، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، 19 و 20 خرداد 1400، یزد.
 • مقیمی، آتنا و خادمی زارع، حسن و اولیا، محمدصالح و شیشه بری، داود، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای افزایش نفوذ رسانه بوسیله تکنیک خوشه بندی توام برنامه-ها و مخاطبان (مطالعه موردی: سیمای استان یزد)، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 27-29 مهر 1400، مشهد.
 • جدیدی اردکانی، اولیاء، زارع مهرجردی، شیشه بری، مدلی دینامیکی جهت بررسی اثرات استفاده از رسانه­های اجتماعی در سازمان بر عملکرد سازمان، هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 26 و 27 آبان 1400، یزد.
 • مبشری، فاطمه و اولیاء، محمدصالح،ارائه چارچوبی کیفی برای افزایش اثربخشی برنامه های وفاداری بر مبنای دانش مشتری؛ مطالعه موردی: ارائه دهندگان سرویس اینترنت (ISPs)، هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 26 و 27 آبان 1400، یزد.

 

       مقاله در کنفرانسهای خارجی:

 1. Owlia, M.S. & Aspinwall, E.M.(1996), A Customer – Oriented Approach to Quality in Higher Education, Re-engineering for World -Class Manufacturing Conference ,4-6 September, Limerick,
 2. Owlia, M.S. & Aspinwall, E.M.(1996), A Model for the Measurement and Improvement of Quality in Engineering Education, Advances in Industrial Engineering Applications and Practice Conference, 4-7 December, Houston, US.
 3. Owlia, M.S. & Mojtahed-zadeh, M.T. (2000) In Search for the Improvement of the Efficiency of University Graduates in Iran, 18th International System Dynamics Conference, 6-10 August, Bergen, Norway.
 4. Kalantar S.M., Owlia M.S., & Ekhtiyari E. (2004) Introducing a Network Model for Creating Business Incubators, IASP XXI World Conference, 20-23 September, Bergamo, Italy.
 5. Owlia M.S., Shookuhi, S. & Ekhtiyari E. (2006) A Model for Venture Capital Services to Iranian Technology-based SMEs, Asia Conference on Technology Transfer, March 15-17, Seoul, Korea.
 6. Khodadadeh, Y, Alanchari, N. &Owlia, M.S. (2007) Study of the Effect of Customer Requirements andPreferences: Case study of Ceramics Tea Pot, IASDR 2007 Emerging Trends in Design Research Conference, 12-15 November, Hong Kong.
 7. Poursarrajian, D., Owlia, M.S., Hassan Rezaean, M., & Ghavidel M. (2007) The Role of STP’s in Performing Financial Policies of Governments to Support Innovation Clusters, Asian Alliance for Technological Innovation and Regional Development (ASPA-IASP Joint Conference), 23-26 October, Gyeonggi, Korea.
 8. Shahvazian, S. & Owlia, M.S. (2008) Designing Strategy Map With Interpretive Structural Modeling Case Study – Yazd Baspar Manufacturing Group, Integrating for Excellence 4th International Conference, 24-25 June, Sheffield, UK.
 9. Sharafat, H.R. & Owlia, M.S. (2008) Application Of Taguchi Method In Improvement Of Sizing Composition, International Textile Clothing & Design Conference, 5-8 October, Dubrovnik, Croatia.
 10. Akhbari Varkani, M. &Owlia, M.S. (2009) Using A Supply And Demand Model To Analyze The Current Situation Of Knowledge Management Programs In Iran, The 6th International Conference on Knowledge Management,3-4 December, Hong Kong.
 11. Shookuhi, Poursarajian, Owlia, Zakerzadeh (2009), Implementing QFD in STPs, ASPA-IASP Conference, 25-27 November, Hsinchu, Taiwan.
 12. Vafaei, Owlia, Vahdat, Vafaei (2010) Procurement Management Challenges in Gas Projects of Iran, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM2010), 9-10 January, Dhaka, Bangladesh.
 13. Owlia, M.S., Moobed, M. (2010) A KM-based Model for Innovation Management, 7th Internation Industrial Engineering Conference, October 6-7, Isfahan, Iran.
 14. Owlia, M.S., Moobed, M.; Shokoohi,S. (2010) A KM-based Model for Innovation Management in STPs, IASP- ASPA Joint Conference, 24th-26thNovember, Perth, Australia.
 15. Vahdat, M.A.; Owlia, M.S.;Khosravi, S.; Kamali, K.; Shakhsi Niaei, M.(2010) The mutual role of Universities and Technology Parks in Technology Development, IASP- ASPA Joint Conference, 24th-26thNovember, Perth, Australia.
 16. Vafaei, M.; Fatemeh Shakeri, F.; and Owlia, M.S. (2011) Study of innovativeness factors in Iranian automotive industry, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management,  Kuala Lumpur, Malaysia, 22 – 24 January.
 17. Zare Mehrjerdi, Y.; Owlia, M. S.; Behmanesh, R.; and Taheri, M. (2011) Prioritizing Improvable Human Resources Management Processes Based Upon the Process Classification Framework Using IPA Approach, IEEE International Conference on Quality and Reliability, 14-17 September, Bangkok, Thailand.
 18. Kabiri Naeini, M.;Owlia, M. S.;and Fallahnezhad, M. S. (2011) A New Statistical Method for Recognition of Control Chart Patterns, IEEE International Conference on Quality and Reliability, 14-17 September, Bangkok, Thailand.
 19. Akhavan, A.; Owlia, M.S.; Jafari, M.; and Zare, Y. (2011) A Model for Linking Knowledge Management Strategies, Critical Success Factors, Knowledge Management Practices and Organizational Performance; the case of Iranian Universities, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 6-9 December, Singapore.
 20. Montazeri, M., Owlia, M.S., Kamalzadeh, M. (2011) Optimal Selection of Location for Distributed Generations to Ensure a Competitive Advantage Using Fuzzy Analytical Network Process, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 6-9 December, Singapore.
 21. Dehghani Saryazdi, M., Noghondarian, K., Owlia, M.S., and Hosseini Azabadi, J. (2011) System Dynamics Modeling for EFQM Excellence Model: Case Study of a Regional Electricity Company in Iran, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 6-9 December, Singapore.
 22. Hosseini Azabadi, J; Noorossana, R; Jafari, M; Owlia, M.S.; and Dehghani Saryazdi, M., Knowledge Management Analysis: A System Dynamics Approach, International Conference on Innovation and Information Management (ICIIM 2012),January 7-8, 2012,  Chengdu, China.
 23. Owlia, M.S. & Dastkhan, H., An Application of System Dynamics in Electricity Supply Systems: Case of Yazd Regional Electricity Company inIran, 30 th International Conference of the System Dynamics Society, July 22-26 2012, St. Gallen, Switzerland.
 24. Dehghani Saryazdi, M.; Owlia, M.S.; and Hosseini Azabadi, J.; A System Dynamics Approach for Knowledge Management and Business Excellence: An Application inIran, 30 th International Conference of the System Dynamics Society, July 22-26 2012, St. Gallen, Switzerland.
 25. Owlia, M.S. and Moslemini A.; Analysis of Effectiveness Factors for Engineering Graduates in Iran Using System Dynamics Approach: Case of Industrial Engineering, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management,July 3 – 6, 2012, Istanbul, Turkey.
 26. Hoboubati, M., Vahdatzad, M.A., Owlia, M.S. and Hoseininasab, H.; Performance Evaluation of Digital Strategy in IRIB-Yazd using the Balanced Scorecard Model,International Conference on Industrial Engineering and Operations Management,July 3 – 6 2012, Istanbul, Turkey.
 27. Dastkhan, H. and Owlia, M.S.; The Analysis of Environmental Policies in Electricity Generation: An Empirical Study from Yazd Regional Electricity Company in Iran,International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, July 3 – 6 2012, Istanbul, Turkey.
 28. Abbosedgh, S., Owlia, M.S. & Zare M.R.; Text Mining Application in the Survey of Industrial Engineering Literature, 10th International Management Conference, 29 Nov. 2012, Tehran.
 29. Shakouhi, F. & Owlia, M.S., Design for the House of Competitiveness: The Marriage of Agile Manufacturing, Design for Six Sigma, Robust Design and Lean Manufacturing with Quality Considerations, First International Quality Engineering Conference, Dec 3-4 2012, Tehran.
 30. Moslemini, A., Owlia, M.S., & Gholami, K.; Applying System Dynamics to Simulate Iran’s Engineering Post Graduates Employment Status, 31st International Conference of the System Dynamics Society, July 21-25 2013, Cambridge, Massachusetts, USA.
 31. Bidgoli, Owlia, The impact of customer knowledge on corporation performance, Thirty-sixth International System Dynamics Conference, Reykjavík, Iceland, August 6-10, 2018.