دانشگاه یزد- دانشکده مهندسی صنایع

سمینار کارشناسی ارشد

اهداف:

– کمک به تنظیم و ارائه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

– آشنایی با روش تحقیق در مهندسی صنایع

– ارتقاء قابلیتهای ارائه مطالب بصورت کتبی و شفاهی

منابع پیشنهادی:

–  How to write a research proposal, Class slides

–  Business Research Methods, Donald Cooper & Pamela Schindler

–  Guidelines on writing a first quantitative academic article

–  Guide to Persuasive Presentations

تکالیف:

– انتخاب یک مقاله علمی-پژوهشی (با هماهنگی) و ارائه در کلاس (20 دقیقه)

– انجام بخش مرور ادبیات پایان نامه و ارائه بصورت شفاهی (20 دقیقه)

– ارائه پروپوزال پایان نامه

روش ارزیابی:

  • ارائه 1                 5 نمره
  • ارائه 2                 5 نمره
  • پروپوزال               7 نمره
  • مشارکت در مباحث  3 نمره