مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری

Advanced Topics in Quality and Productivity

 محمدصالح  اولياء
استاد دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه يزد

 فایل معرفی درس

 ________________________________

مطالب کمکی درس

مقدمه ای بر روش تحقیق

عناصر تحقیق

فرایند تحقیق

پروپوزال