دانشگاه يزد، دانشكده مهندسي صنايع، دوره كارشناسي ارشد

مديريت دانش
مدرس: محمدصالح اولياء،
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد