دانشگاه يزد، دانشكده مهندسي صنايع

(كنترل كيفيت آماري)

اهداف درس :   

– درك اهميت كيفيت در سازمانها
– درك نقش روشهاي آماري در كنترل و بهسازي كيفيت محصولات توليدي     
– آشنايي با تكنيكهاي مورد استفاده در كنترل كيفيت
– بكارگيري روشها و تكنيكها در شرايط واقعي

سر فصل مطالب :

–  مقدمه و مفاهيم اساسي
–   ابزارهاي عمومي كنترل كيفيت    
– كاربرد مدلهاي احتمالي و آماري در كنترل كيفيت
– كنترل فرايند آماري
o  نمودارهاي كنترل كمي                      
o  قابليت فرايند                                 
o  نمودارهاي كنترل وصفي                    
–  روشهاي نمونه گيري                                  
o  روشهاي كلاسيك نمونه گيري
o  جداول استاندارد نمونه گيري

– مقدمه ای بر مهندسی کيفيت

 دانلود اسلایدها:

معرفی درس

فصل 1- مقدمه و مفاهیم اساسی

فصل 2- ابزارهای عمومی کنترل و بهبود کیفیت

فصل 3- مدلهای احتمالی و کاربرد آن در کنترل کیفیت

فصل 4- آمار استنباطی و کاربرد آن در کنترل کیفیت

فصل 5- اصول و کلیات نمودارهای کنترل

فصل 6- نمودارهای کنترل کمی

فصل 7- نمودارهای کنترل وصفی

فصل 8- نمونه گیری رد یا قبول برای مشخصات وصفی

فصل 9-سایر روشهای نمونه گیری رد یا قبول

كتاب درسي :   – كترل كيفيت آماري، نوشتة مونتگمري، ترجمة نورالسنا، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

سایر منابع:

–  كنترل كيفيت: سيستم، سازماندهي، و روشهاي آماري، جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 

Statistical Quality Control, Grant & Leavenworth

روش ارزيابي:

– كوييز و تمرين     5 نمره

– امتحان نيم ترم        7   

– امتحان پايان ترم      8   

توضيحات:

– از دست دادن هر يك از نمرات فوق جبران پذير نخواهد بود.
– كوييزها بصورت تصادفي گرفته خواهد شد.
– تمرينها جنبة كاربردي داشته و بايد بر اساس اطلاعات واقعي انجام شود.